28 XIWEI ST, SANCHONG DIST, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN.
TEL : +886-2-2286-0290 + 886-2-2286-7077   FAX : +886-2-2286-6690
E-mail : info@wayfu.com.tw